Ви тут: Наука / Науково-дослідна частина / Публікації до наукових робіт загального фонду
четвер, 17-10-2019
Прикладна робота "Розробка системи енергозбереження та генерації електричної енергії для транспортних засобів"

(за 2018 рік)

Керівник: Гнатов Андрій Вікторович, проф., д-р техн. наук

 

Монографії:

1.  European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the republic of Poland: Collective monograph. Volume 1 V. Bondarenko, D. Kopytkov. Sandomierz: Izdevnieciba "Baltia Publishing", 2018.- pp.39-53. (15 c.)

 

Підручники:

1. Моделирование систем управления в Simulink / [В. А. Богомолов, А. Г. Гурко, В. И. Клименко, Д. Н. Леонтьев, А. Н. Красюк]: підручник. – Х.: ХНАДУ, 2018. – 220 с. https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2533

 

Статті ВАК України:

1. Гнатов А. В. Визначення оптимальних параметрів навантаження для ефективної роботи кремнієвих сонячних батарей / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, О.А. Дзюбенко // - Харків: Вісник ХНАДУ. – 2018. – № 80. – С. 53–58. https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/2392/3/V_08_80.pdf

2. Hnatov A. ESTET – New innovative specialty for master students / A. Hnatov, Shch. Arhun, O. Ulyanets // Автомобільний транспорт. – Х. : ХНАДУ. – 2018. – Вып. 42. – С. 103-110. http://at.khadi.kharkov.ua/article/view/146301

3. Гнатов А.В., Аргун Щ. В., Дзюбенко О.А. Понікоровська С.В. Вибір схеми підключення електродвигунів у електромашинному вузлі пристрою генерації електричної енергії. Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2018. – № 13. – С. 13-21. http://old-www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE18_1/1.2.pdf

4. Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А., Тарасова В. В. Новічонок С. М. Войт О. В.  Похибки приладів обліку електричної енергії. Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2018. – № 13. – С. 66-74. http://old-www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE18_1/3.1.pdf

5. Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А., Тарасова В. В., Левенець А. О., Пілявець О. О.  Енергозбереження в системах електропостачання. Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2018. – № 13. – С. 66-74. http://old-www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE18_1/3.3.pdf

6. Рогозін І. В., Новічонок С. М., Гнатов А. В., Рогозіна А. І. Спосіб розрахунку основних параметрів гібридного силового агрегату для спеціалізованих автотранспортних засобів. Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2018. – № 13. – С. 5-12. http://old-www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE18_1/1.1.pdf

7. Бажинов А.В., Бажинова Т.О. Визначення безпеки руху автомобіля по його індексу якості. Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2018. – № 13. – С. 22-27. http://old-www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE18_1/1.3.pdf

8. Сушков І.  М., Дзюбенко О. А. Система допомоги при обгоні вантажних автомобілів. Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2018. – № 13. – С. 59-65. http://old-www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE18_1/2.3.pdf

9. Аргун Щ. В. Проекти та моделі сонячних зарядних станцій для електромобілів / Щ. В. Аргун // Вісник ХНАДУ. – 2018. – № 80. – С. 45 –52. DOI:10.30977.BUL.2219-5548.2018.80.0.45 https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/2391/3/V_07_80.pdf

10. Гурко О. Г., Доля Ю. О., Молчанов К. В. Розробка стенду роботизованого екскаватора / О. Г. Гурко, Ю. О. Доля, К. В. Молчанов // Технология приборостроения. – 2017. – №2. – С. 47–52. http://journal.nitip.com.ua/ru/article/143/

11. Кириченко И. Г. Особенности компьютерного и физического моделирования экскаваторов / И. Г. Кириченко, А. Г. Гурко, А. В. Ярыжко // Сб. науч. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование – Днепр: ГВУЗ «ПГАСА», 2018. – С. 75-82 http://smm.pgasa.dp.ua/

12. Вдовиченко В.О. Аналіз дестабілізуючих чинників внутрішньої сталості міського громадського пасажирського транспорту / В.О. Вдовиченко // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2017. - №1/2(33) – с. 23-30. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.93197

13. Вдовиченко В.О. Структура оцінки ефективності міського громадського пасажирського транспорту з позицій сталого розвитку / В.О. Вдовиченко // Наукові нотатки. - 2017. - №59 – с.38-44. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=%20UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nn_2017_59_8 

14. Вдовиченко В.О. Сервісно-ресурсна модель функціонування міського громадського пасажирського транспорту / В.О. Вдовиченко // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. - 2017. - №2(103) – с. 82-90. http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2017_2_82-90_2-17-1.pdf

15. Vdovychenko V. Fuzzy productive model of sustainable development of urban public passenger transport / V.О. Vdovychenko // Автомобільний транспорт. – 2017. - №41 – с. 91-95. https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/2248/1/AT_41_14.pdf

16. Vdovychenko V. Development of a model for determining the time parameters for the interaction of passenger transport in a suburban transport and transfer terminal / V.О. Vdovychenko // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2017. - №3/2(35) – с. 41-46. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.105351

17. Vdovychenko V. Analysis of the formation of fluctuations of service time of vehicles in transport-transfer stations of urban passenger transport / V.О. Vdovychenko // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2017. - №4/2(36) – с. 37-43. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.109116

18. Вдовиченко В.О. Розподіл маршрутів між зупиночними пунктами транспортно-пересадочного терміналу міського громадського пасажирського транспорту / В.О. Вдовиченко // Комунальне господарство міст. – 2017. - №139 – с.33-38. http://eprints.kname.edu.ua/47615/1/5097-10124-1-SM.pdf

19. Вдовиченко В.О. Оцінка доцільності пріоритетного руху міського громадського пасажирського транспорту з позицій стабілізації часу прибуття в транспортно-пересадочний термінал / В.О. Вдовиченко // Наукові нотатки. – 2017. - №60 – с. 75-79. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nn_2017_60_12

20. Вдовиченко В.О. Слот-координація руху міського громадського пасажирського транспорту в умовах транспортно-пересадочних терміналів / В.О. Вдовиченко // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. - 2017. - №5(106) – с. 51-55. http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2017_5_51-55_5-2017.pdf

21. Вдовиченко В.О. Вплив оптимізаційного управління транспортно-пересадочними вузлами міського пасажирського транспорту на питому вагу непродуктивних простоїв транспортних засобів / В.О. Вдовиченко // Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія «Механіко-технологічні системи та комплекси» - 2017. - №17(1189). – с. 56-61. http://mtsc.khpi.edu.ua/article/view/124765/119235

22. Vdovychenko V. Influence of reserve of carrying capacity of massage of points is on the sentinel parameters of outage of passenger of transport vehicles / V.О. Vdovychenko // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. - №1/2(39) – с. 69-76. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.123604

23. Вдовиченко В.О. Оцінка доцільності впровадження швидкісного пасажирського сполучення другого рівня у м. Харків / В.О. Вдовиченко, В.В. Воліков // Комунальне господарство міст. – 2018. - №140 – с.69-75. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=kgm_tech_2018_140_14 

24. Vdovychenko V. Analysis of the resources provision of stopping points of transport-transfer stations of urban passenger transport / V.О. Vdovychenko // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. - №2/2(40) – с. 50-56. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.129152

25. Вдовиченко В.О. Вплив тривалості простою транспортних засобів у зупиночному пункті на рівень конфліктності / В.О. Вдовиченко // Комунальне господарство міст. – 2018. - №142 – с.77-82. http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5187/5132

26. Гнатов А. В. Спосіб виконання дорожньої розмітки та автоматичного керування рухом автотранспортних засобів. / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, Г. А. Гнатова // Автомобільний транспорт. – Х.: ХНАДУ. – 2018. – Вип. 43. – С. 106-110. DOI: 10.30977/АТ.2219-8342.2018.43.0.106. http://at.khadi.kharkov.ua/article/view/152460

27. Аргун Щ. В. Розрахунок основних характеристик тягового асинхронного двигуна для електричної трансмісії міського електробуса. / Щ. В. Аргун // Автомобільний транспорт. – Х.: ХНАДУ. – 2018. – Вип. 43. – С. 36-46. DOI: 10.30977/АТ.2219-8342.2018.43.0.106. http://at.khadi.kharkov.ua/article/view/152427/151512

28. Гнатов А. В. Вибір схеми технічного рішення енергогенеруючої сходинки / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, О. А. Дзюбенко // Вісник ХНАДУ. – 2018. – № 81. – С. 29-38. https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2018.81.0.29.

29. Гнатов А. В. Енергогенеруюча плитка з електромашинним вузлом на базі крокових двигунів / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, О. А. Дзюбенко, С.В. Понікаровська // Вісник НТУ «ХПІ». – 2018. (у друці)

30. Гурко О. Г. Інформаційна технологія підвищення курсової стійкості автомобіля / О. Г. Гурко, В.М. Гармаш, О.А. Бредун // Технология приборостроения. – 2018. – №2. – (у друці)

 

Статті в МНБД SCOPUS:

1.  A.Hnatov, S.Arhun, O.Dziubenko, S.Ponikarovska. A Device for Converting Kinetic Energy of Press Into Electric Power as a Means of Energy Saving. J. Korean Soc. Precis. Eng., Vol. 36, No. 1, pp. 105-110. January 2019. Doi: http://doi.org/10.7736/KSPE.2019.36.1.105 

http://www.dbpia.co.kr/Journal/ArticleDetail/NODE07584893

2.  Hnatov A., Arhun Shch., Ponikarovska S., Ulyanets O. Ultracapacitors electrobus for urban transport. IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2018) – April 24 –26, 2018. – Kyiv, Ukraine. – P. 539–543, DOI: 10.1109/ELNANO.2018.8477449. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8477449

3.  A. Patlins, A. Hnatov, N. Kunicina, S. Arhun, A. Zabasta, L. Ribickis.  Sustainable pavement enable to produce electricity for road lighting using green energy. 2018 Energy and Sustainability for Small Developing Economies (ES2DE). 9-12 July, 2018. – Funchal, Portugal. – P.1–2. DOI: 10.1109/ES2DE.2018.8494236. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8494236

4. Boikoі Y.О. Implementation of Automated Electronic Payment Control System with the Use Of Wireless Technologies for Fare Tariffing in Public Transport / Y.О. Boikoі, S.О. Korol, V.L.Khorolskiy, R.M. Kantemyrova, V.O. Vdovychenko // International Journal of Engineering & Technology. - 2018 – Vol. 7 (4.3) - р. 191 – 195. https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/%2019733/9160

5. Patļins, A., Arhun, S., Hnatov, A., Dziubenko, O., Ponikarovska, S. Determination of the Best Load Parameters for Productive Operation of PV Panels of Series FS-100M and FS-110P for Sustainable Energy Efficient Road Pavement. In: 2018 IEEE 59th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON): E-Proceedings, Latvia, Riga, 12-14 November, 2018. Riga: Riga Technical University, 2018, pp.#7-1-#7-6. e-ISBN 978-1-5386-6902-0. https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/28093-Determination+of+the+Best+Load+Parameters+for+Productive+Operation+of+PV+Panels+of+Series+FS-100M+and+FS-110P+for...

6. Patļins, A., Hnatov, A., Arhun, S. Using of Green Energy from Sustainable Pavement Plates for Lighting Bikeways. In: Transport Means 2018: Proceedings of 22nd International Scientific Conference, Lithuania, Trakai, 3-5 October, 2018. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018, pp.574-579. ISSN 1822-296X. e-ISSN 2351-7034. https://ortus.rtu.lv/science/en/publications/27845-Using+of+Green+Energy+from+Sustainable+Pavement+Plates+for+Lighting+Bikeways

7. Patļins, A., Hnatov, A., Arhun, S. Safety of Pedestrian Crossings and Additional Lighting Using Green Energy. No: Transport Means 2018: Proceedings of 22nd International Scientific Conference, Lietuva, Trakai, 3-5. October, 2018. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018, 527-531.lpp. ISSN 1822-296X. e-ISSN 2351-7034. https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/27844-Safety+of+Pedestrian+Crossings+and+Additional+Lighting+Using+Green+Energy

8. Reyes-García M. Reduction of Angular Position Error of a Machine Vision System using the Digital Controller LM629 / M. Reyes-García, L. Lindner, A. Gurko et al // 44nd Annual Conference of the IEEE (IECON 2018), Washington, D.C., USA, 21–23 Oct. 2018 : proceedings. – IEEE, 2018. – P. 3200–3205. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8592803

9. Vladimir Dvadnenko, Shchasiana Arhun, Aleksandr Bogajevskiy, Svitlana Ponikarovska. Improvement of economic and ecological characteristics of a car with a start-stop system. International Journal of Electric and Hybrid Vehicles, 2018 DOI: 10.1504/IJEHV.2018.10016878. https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=97377

10. Hnatov, A., Arhun, S., Dziubenko, O., & Ponikarovska, S. (2018). Choice of Electric Engines Connection Circuits in Electric Machine Unit of Electric Power Generation Device. Majlesi Journal of Electrical Engineering, 12(4), 87-95. Retrieved from http://mjee.iaumajlesi.ac.ir/index/index.php/ee/article/view/2760.

 

Публікації у матеріалах конференцій:

1. Двадненко В.Я. Исследование эффективности рекуперативного торможения гибридного автомобиля // Материалы международной научно-практической конференции «Автомобиле- и тракторостроение», т.1, Минск, Изд-во БНТУ– 2018. – С. 12–15. https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/47515/Issledovanie_ehffektivnosti_rekuperativnogo_tormozheniya_gibridnogo_avtomobilya.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2.  Vdovychenko V. Formation of system efficiency of urban public passenger transport under conditions of open competition / V. Vdovychenko, G. Samchuk, D. Velikodnyi // Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: International scientific conference, January 27, 2017: conference proceedings, Part I. –  Kielce,  Poland: Baltija Publishing, 2017 – p. 150-152. https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14850/2017_%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0-%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B0%258-split-merge.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3.  Вдовиченко В.О. Кластерний аналіз транспортно-пересадочних вузлів міського громадського пасажирського транспорту / В.О. Вдовиченко // The development of technical  sciences:  problems  and  solutions: Conference Proceedings - Brno, European Network for Academic Integrity, 2018 – с. 119-122. http://eprints.kname.edu.ua/49569/1/social.conf%20%28%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F%29%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_2018_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C3%281%29.pdf

4.  Вдовиченко В.О. Синхронізація знаходження рухомого складу в транспортно-пересадочному вузлу міського пасажирського транспорту / В.О. Вдовиченко // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Технології та інфраструктура транспорту». – Харків, 2018 – с. 167-169. http://tt-conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/main-page/tezu.pdf

5.  Вдовиченко В.О. Структура моделі взаємодії суб’єктів міського пасажирського транспорту в транспортно-пересадочних вузлах / В.О. Вдовиченко // Збірник наукових праць VIII-ї міжнародної науково-практичної конференції «Транспорт і логістика: проблеми та рішення». - Одеса: К.С.В., 2018. – с. 353-354. https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/k_05_18.pdf

6.  Вдовиченко В.О. Структура управління взаємодією суб’єктів міського пасажирського транспорту в транспортно-пересадочному вузлу / В.О. Вдовиченко // Матеріали VI-ої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту». – Вінниця: ВНТУ, 2018. – с. 38-39. http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/22028/material2018-38-38.pdf?sequence=1&isAllowed=y

7.  Вдовиченко В.О., Хандрига Ю.О. Інформаційно-аналітична система моніторингу міського громадського пасажирського транспорту / В.О. Вдовиченко // Збірник тез доповідей "І Міжнародна науково-практична конференція "Автомобільний транспорт та інфраструктура" НУБіП, 2018. - с. 148-151 https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/zbirnik_tez_2017_0.pdf

8.  Пристрій примусового зниження швидкості автомобілів, що генерує електроенергію. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції] (19-20 листопада 2018 р., м. Харків)  / А.В. Гнатов, Щ.В. Аргун, А.В. Букетов, Г.А. Гнатова, В.В. Біліченко, І.С. Мурований. – Харків : ХНАДУ, 2018. – 134 с. – С. 14 – 16. http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/avtomobilnoji-elektroniki/item/12970-materialy-vi-mizhnarodnoyi-naukovotekhnichnoyi-internetkonferentsiyi-avtomobil-i-elektronika-suchasni-tekhnolohiyi.html

9.  Сонячна електростанція для сучасного освітнього процесу в вишах України. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції] (19-20 листопада 2018 р., м. Харків)  / Щ.В. Аргун, Г.А. Гнатова, Бармін В. А. – Харків : ХНАДУ, 2018. – 134 с. – С. 22– 24. http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/avtomobilnoji-elektroniki/item/12970-materialy-vi-mizhnarodnoyi-naukovotekhnichnoyi-internetkonferentsiyi-avtomobil-i-elektronika-suchasni-tekhnolohiyi.html

10.  Дослідження блоку накопичення для міського електробусу на супер-конденсаторах. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції] (19-20 листопада 2018 р., м. Харків)  / А.В. Гнатов, Щ.В. Аргун, О.В. Підгора, Lin Hengxi. – Харків : ХНАДУ, 2018. – 134 с. – С. 66 – 68. http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/avtomobilnoji-elektroniki/item/12970-materialy-vi-mizhnarodnoyi-naukovotekhnichnoyi-internetkonferentsiyi-avtomobil-i-elektronika-suchasni-tekhnolohiyi.html

11.  Техніко-економічний розрахунок вітрогенераторної установки для СТО в Харківській області. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції] (19-20 листопада 2018 р., м. Харків)  / Гнатов А.В., Жила С.Ю., Zakis J., Mutule A., Patlins А. – Харків : ХНАДУ, 2018. – 134 с. – С. 17 – 19. http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/avtomobilnoji-elektroniki/item/12970-materialy-vi-mizhnarodnoyi-naukovotekhnichnoyi-internetkonferentsiyi-avtomobil-i-elektronika-suchasni-tekhnolohiyi.html

12.  Сонячна електростанція для сучасного освітнього процесу в вишах України. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції] (19-20 листопада 2018 р., м. Харків)  / Гнатова Г.А., Аргун Щ.В., Бармін В. А. – Харків : ХНАДУ, 2018. – 134 с. – С. 20 – 22. http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/avtomobilnoji-elektroniki/item/12970-materialy-vi-mizhnarodnoyi-naukovotekhnichnoyi-internetkonferentsiyi-avtomobil-i-elektronika-suchasni-tekhnolohiyi.html

13.  Розробка пристрою для моніторингу стану CAN-шини транспортних засобів. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції] (19-20 листопада 2018 р., м. Харків)  / Дзюбенко О.А., Гайдамака В.О., Мауш Хаким – Харків : ХНАДУ, 2018. – 134 с. – С. 107 – 109. http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/avtomobilnoji-elektroniki/item/12970-materialy-vi-mizhnarodnoyi-naukovotekhnichnoyi-internetkonferentsiyi-avtomobil-i-elektronika-suchasni-tekhnolohiyi.html

14.  Дослідження системи допомоги при обгоні вантажних автомобілів. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції] (19-20 листопада 2018 р., м. Харків)  / Сушков І.М., Дзюбенко О.А., Oleksiy Antoshkiv – Харків : ХНАДУ, 2018. – 134 с. – С. 99 – 101. http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/avtomobilnoji-elektroniki/item/12970-materialy-vi-mizhnarodnoyi-naukovotekhnichnoyi-internetkonferentsiyi-avtomobil-i-elektronika-suchasni-tekhnolohiyi.html

15.  Arhun, S. Впровадження енергоефективного міського транспорту в Харкові на базі електробусів. [International scientific and practical conference "Prospects for the development of technical sciences in EU countries and Ukraine"] (21-22 December 2018). Wljclawek, Republic of Poland: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 160 p. http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/avtomobilnoji-elektroniki/item/12934-vprovadzhennia-enerhoefektyvnoho-miskoho-transportu-v-kharkovi-na-bazi-elektrobusiv.html

16.  Енергогенеруюча плитка з електромашинним вузлом на базі крокових двигунів. ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем (EEES-2018)» / Аргун Щ.В., Гнатов А.В., Дзюбенко О.А., Понікаровська С.В. – Збірник наукових праць Харків: «Друкарня Мадрид», 2018. 102 с. – С. 14 – 16. http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/avtomobilnoji-elektroniki/item/13006-energogeneruyucha-plitka-z-elektromashinnim-vuzlom-na-bazi-krokovikh-dviguniv.html   

Патенти:

1. Пат. 127166 України, H02K 7/00. Спосіб генерування електричної енергії шляхом переміщення автомобіля у підземний гараж / Аргун Щ. В., Гнатов А. В. заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Аргун Щ. В., Гнатов А. В. –  № u 2017 12718; заявл. 21.12.2017; опубл. 25.07.2018, Бюл.№ 14. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=249467

2.  Пат. 129621 України, Н02К, Н02N, H01L. Пристрій для генерування електричної енергії та примусового зниження швидкості з мультиплікатором / Гнатов А.В., Аргун Щ.В.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А.В., Аргун Щ.В. –  №  u 2018 03778; заявл. 10.04.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. №21. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=252557

3.  Пат. 129625 України, Н02К, Н02N, H01L. Спосіб генерування електричної енергії та примусового зниження швидкості з мультиплікатором / Гнатов А.В., Аргун Щ.В.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А.В., Аргун Щ.В. –  №  u 2018 03797; заявл. 10.04.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. №21. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=252561

4.  Пат. 129627 України, Н02К, Н02N, H01L. Пристрій з пружинним накопичувачем для генерування електроенергії шляхом переміщення автомобіля у підземний гараж / Гнатов А.В., Аргун Щ.В.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А.В., Аргун Щ.В. –  №  u 2018 03826; заявл. 10.04.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. №21. http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=252563

 

Захищено дисертацій: 

1.  Гурко О. Г. Методологічні основи підвищення ефективності автоматичного керування гідроманіпуляторами будівельних машин : дисс. доктор техн. наук : 05.05.04 / Гурко Олександр Геннадійович. – Х., 2018. – 400 с. old-www.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovo-doslidna-chastina/specializovani-vcheni-radi/d-6405901/opriljudnennja-disertacii-ta-vidgukiv.html

2.    Самчук Г.О. Підвищення ефективності функціонування транспортно-пересадочних вузлів наземного міського пасажирського транспорту: дисс. кандидат техн. наук : 05.22.01 / Самчук Ганна Олександрівна. – Х., 2018. – 206 с. old-www.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovo-doslidna-chastina/specializovani-vcheni-radi/d-6405902/opriljudnennja-disertacii-ta-vidgukiv-oficiinikh-oponentiv.html

3.    Сергієнко О.В. Розрахунково-експериментальний метод оцінювання енергопоглинальних властивостей елементів пасивної безпеки автомобілів для спорту: дисс. кандидат техн. наук : 05.22.02 / Сергієнко Олександр Володимирович. – Х., 2018. – 184 с. old-www.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovo-doslidna-chastina/specializovani-vcheni-radi/d-6405902/opriljudnennja-disertacii-ta-vidgukiv-oficiinikh-oponentiv.html

4.    Бажинова Т.О. Оцінка автомобілів за рахунок визначення показників якості на етапі експлуатації: дисс. кандидат техн. наук : 05.22.20 / Бажинова Тетяна Олексіївна. – Х., 2018. – 181 с. old-www.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovo-doslidna-chastina/specializovani-vcheni-radi/d-6405902/opriljudnennja-disertacii-ta-vidgukiv-oficiinikh-oponentiv.html

 перелік публікацій за 2017 рік