Ви тут: Наука / Науково-дослідна частина / Публікації до наукових робіт загального фонду
четвер, 17-10-2019
Прикладна робота "Розроблення інформаційно-комунікаційної технології інтелектуального керування наземними безпілотними багатоцільовими транспортними засобами"

(за 2018 рік)

Керівник: Ніконов Олег Якович, проф., д-р техн. наук

Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи):

1. Ніконов О.Я. Синтез інтелектуальної системи паливоподавання транспортних дизелів / О.Я. Ніконов. – Харків: ХНАДУ, 2018. – 96 с. (у друці)

 

Монографії та розділи монографій, опубліковані (або підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах:

1. Волков В.П. Методы и средства дистанционного контроля технического состояния автомобилей / В.П. Волков, О.Я. Никонов. – Шымкент: Изд-во ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2018. – 345 с. (у друці)

 

Підручники, навчальні посібники

1. Моделирование систем управления в Simulink / [В.А. Богомолов, А.Г. Гурко и др.]: підручник. – Х.: ХНАДУ, 2018. – 220 с.

https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2533

2. Тімонін В.О. Алгоритмізація обчислювальних задач / В.О. Тімонін, О.О. Подоляка: навчальний посібник. – Харків: ХНАДУ, 2018. – 70 с. (у друці)

3. Тімонін В.О. Основи програмування на мові С#. Частина 1. Робота з простими типами даних / В.О. Тімонін, О.О. Подоляка: навчальний посібник. – Харків: ХНАДУ, 2018. – 130 с. (у друці)

4. Тімонін В.О. Основи програмування на мові С#. Частина 2. Робота зі складними типами даних / В.О. Тімонін, О.О. Подоляка: навчальний посібник. – Харків: ХНАДУ, 2018. – 145 с. (у друці)

 

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science:

1. Avramov K.V. Periodic, quasi-periodic, and chaotic geometrically nonlinear forced vibrations of a shallow cantilever shell / K.V. Avramov, S.E. Malyshev // Acta Mechanica. – 2018. – Vol.229. – №4. – P. 1579-1595. (Scopus)

https://link.springer.com/article/10.1007/s00707-017-2087-x

2. Avramov K.V. Nonlinear vibrations characteristics of single-walled carbon nanotubes by nonlocal elastic shell model / K.V. Avramov // International Journal of Non-Linear Mechanics. – 2018. – Vol.107. – P. 149-160. (Scopus)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020746218303238

3. Avramov K.V. Dynamics of solid propellant motor composite casing under impact pressure / K.V. Avramov, M.V. Chernobryvko // Meccanica. – 2018. – Vol.53. – №13. – P. 3339-3353. (Scopus)

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11012-018-0876-5

 

Англомовні статті та тези доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються у наукометричній базі даних Scopus та/або Web of Science:

1. Chernobryvko M. Thermo-elastic-plastic model for numerical simulation of destruction of fasteners under gasodynamic impulsive pressure / M. Chernobryvko, K. Avramov et al // EDP Sciences: EPJ Web of Conferences. DYMAT-2018 12th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading, Arcachon, France, September 9-14, 2018. № 183, 01039. P. 1-6. (Scopus)

https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2018/18/epjconf_dymat2018_01039.pdf

2. Rusanov A. Detection of Accident Causes on Turbine-Generator Sets by Means of Numerical Simulations / A. Rusanov, K. Avramov et al // IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, Conference Proceedings IEEE, Kharkov, Ukraine, September, 2018, Р. 51-55. (Scopus)

https://ieeexplore.ieee.org/document/8559546

3. Reyes-Garcia M. Reduction of Angular Position Error of a Machine Vision System Using the Digital Controller LM629 / M. Reyes-Garcia, A. Gurko et al // IECON-2018 44th Annual Conference of the IEEE, Washington, D.C., USA, 21-23 October 2018, Р. 3200-3205. (Web of Science, Scopus)

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8592803

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, статті у журналах, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН:

1. Ніконов О.Я. Розроблення математичної моделі інформаційно-керуючої системи адаптивної підвіски автомобіля / О.Я. Ніконов, В.М. Шуляков, В.І. Фастовець // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Харків. – 2018. – №12. – С. 147-153.

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25567

2. Ніконов О.Я. Параметричний синтез сучасних систем сканування навколишнього простору безпілотних транспортних засобів. Функціонали якості / О.Я. Ніконов, Т.О. Полосухіна // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Харків. – 2018. – №12. – С. 263-271.

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25567

3. Ніконов О.Я. Дослідження енергоефективності дизельного електрогенератора на основі крайових і хмарних обчислень / О.Я. Ніконов, К.В. Аврамов, Б.В. Успенський // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Харків. – 2018. – №13. – С. 258-262.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/tcalk_2018_13_38

4. Ніконов О.Я. Концепція розроблення транспортних засобів на основі конвергенції інтелектуальних критичних технологій / О.Я. Ніконов, К.В. Аврамов, Б.В. Успенський // Автомобіль і Електроніка. Сучасні Технології. – 2018. – №13. – С. 54-58.

http://veit.khadi.kharkov.ua/article/view/151262

5. Ніконов О.Я. Інтелектуальна технологія параметричного синтезу системи паливоподавання дизельного двигуна на основі метода гібридних нейро-фаззі архітектур / О.Я. Ніконов, В.М. Шуляков, В.І. Канішов, О.В. Перепадя // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Харків. – 2018. – №14. – С. 211-217.

6. Ніконов О.Я. Параметричний синтез системи паливоподавання дизельного двигуна: глибинне навчання системи керування / О.Я. Ніконов, К.В. Аврамов, Б.В. Успенський, Л.М. Серницький // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Харків. – 2018. – №14. – С. 206-210.

7. Ніконов О.Я. Параметричний синтез системи керування параметрами адаптивної підвіски автомобіля з урахуванням нелінійних характеристик / О.Я. Ніконов, В.М. Шуляков, В.І. Фастовець // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Харків. – 2018. – №14. – С. 218-225.

8. Avramov K. Longitudinal-flexural self-sustained vibrations of nanotube conveying fluid / K. Avramov // East European Journal of Physics. – 2018. – №3. – С. 13-23.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/eejph_2018_5_3_4

9. Buganova S.N. Numerical Analysis of Stress-Strain State of Vertical Cylindrical Oil Tanks with Dents / S.N. Buganova, K.V. Avramov // Проблеми машинобудування. – 2018. – Т.21, №1. – С. 31-34.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/PMash_2018_21_1_6

10. Biblik I.V. Prediction of Flow Accelerated Corrosion of NPP Pipeline Elements by Network Simulation Method / I.V. Biblik, K.V. Avramov // Проблеми машинобудування. – 2018. – Т.21, №3. – С. 13-19.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/PMash_2018_21_3_4

11. Кириченко И.Г. Особенности компьютерного и физического моделирования экскаваторов / И.Г. Кириченко, А.Г. Гурко, А.В. Ярыжко А.В. // Сб.науч.тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. – Днепр: ГВУЗ «ПГАСА», 2018. – С. 75-82.

http://smm.pgasa.dp.ua/

12. Гурко О.Г. Інформаційна технологія підвищення курсової стійкості автомобіля / О.Г. Гурко, В.М. Гармаш // Технология приборостроения. – 2018. – №2. – С. 49-54. (у друці)

 

Патенти:

1. Патент на корисну модель №122892 Україна. Інтелектуальна бортова інформаційна система безпілотного транспортного засобу на основі інтегрованої навігаційної системи / Ніконов О.Я., Полосухіна Т.О.; заявник та патентовласник Харківський автомобільно-дорожній університет. – №u201709151 від 15.09.2017. Опубл. 25.01.2018. Бюл. №2/2018.

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=243828 

2. Патент на корисну модель №125261 Україна. Спосіб керування безпілотним транспортним засобом за допомогою інтелектуальної бортової інформаційної системи з інтегрованою навігаційною системою / Ніконов О.Я., Полосухіна Т.О.; заявник та патентовласник Харківський автомобільно-дорожній університет. – №u201709152 від 15.09.2017. Опубл. 10.05.2018. Бюл. №9/2018.

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=246987

3. Патент на корисну модель №125318 Україна. Інтелектуальна бортова інформаційна система безпілотного транспортного засобу з блоком 3D карт / Ніконов О.Я., Полосухіна Т.О.; заявник та патентовласник Харківський автомобільно-дорожній університет. – №u201710882 від 08.11.2017. Опубл. 10.05.2018. Бюл. №9/2018.

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=247044

4. Патент на корисну модель №125319 Україна. Інтелектуальна бортова інформаційна система безпілотного транспортного засобу з лідаром / Ніконов О.Я., Полосухіна Т.О.; заявник та патентовласник Харківський автомобільно-дорожній університет. – №u201710884 від 08.11.2017. Опубл. 10.05.2018. Бюл. №9/2018.

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=247045

5. Патент на корисну модель №125320 Україна. Спосіб керування інтелектуальною бортовою інформаційною системою безпілотного транспортного засобу за допомогою лідару та блоку з 3D картами / Ніконов О.Я., Полосухіна Т.О.; заявник та патентовласник Харківський автомобільно-дорожній університет. – №u201710894 від 08.11.2017. Опубл. 10.05.2018. Бюл. №9/2018.

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=247046

6. Патент на корисну модель №126741 Україна. Інтелектуальна бортова інформаційна система безпілотного транспортного засобу на основі фазі-архітектури / Ніконов О.Я., Полосухіна Т.О.; заявник та патентовласник Харківський автомобільно-дорожній університет. – №u201709764 від 09.10.2017. Опубл. 10.07.2018. Бюл. №13/2018.

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=248930

7. Патент на корисну модель №128608 Україна. Cпосіб керування безпілотним наземним транспортним засобом за допомогою інтелектуальної бортової інформаційної системи з використанням безпілотної навігаційної літаючої платформи / Ніконов О.Я., Полосухіна Т.О.; заявник та патентовласник Харківський автомобільно-дорожній університет. – №u201803795 від 10.04.2018. Опубл. 25.09.2018. Бюл. №18/2018.

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=251263

8. Патент на корисну модель №129622 Україна. Інтелектуальна бортова інформаційна система безпілотного наземного транспортного засобу з багатоцільовими дронами / Ніконов О.Я., Полосухіна Т.О.; заявник та патентовласник Харківський автомобільно-дорожній університет. – №u201803779 від 10.04.2018. Опубл. 12.11.2018. Бюл. №21/2018.

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=252558

9. Патент на корисну модель №130660 Україна. Інтелектуальна бортова інформаційна система безпілотного транспортного засобу з допоміжним зовнішнім обчислювачем / Ніконов О.Я., Полосухіна Т.О.; заявник та патентовласник Харківський автомобільно-дорожній університет. – №u201803822 від 10.04.2018. Опубл. 26.12.2018. Бюл. №24/2018.

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253844

10. Патент на корисну модель №131012 Україна. Інтелектуальна бортова інформаційна система безпілотного електричного транспортного засобу на основі нейромережевої архітектури з лідаром / Ніконов О.Я., Полосухіна Т.О.; заявник та патентовласник Харківський автомобільно-дорожній університет. – №u201805079 від 08.05.2018. Опубл. 10.01.2019. Бюл. №1/2019.

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=254305

11. Патент на корисну модель №131013 Україна. Інтелектуальна бортова інформаційна система безпілотного транспортного засобу на основі нейромережевої архітектури з лідаром / Ніконов О.Я., Полосухіна Т.О.; заявник та патентовласник Харківський автомобільно-дорожній університет. – №u201805082 від 08.05.2018. Опубл. 10.01.2019. Бюл. №1/2019.

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=254306

12. Патент на корисну модель №131014 Україна. Інтелектуальна бортова інформаційна система безпілотного транспортного засобу на основі нейромережевої архітектури з лідаром та з блоком 3D-карт / Ніконов О.Я., Полосухіна Т.О.; заявник та патентовласник Харківський автомобільно-дорожній університет. – №u201805092 від 08.05.2018. Опубл. 10.01.2019. Бюл. №1/2019.

http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=254307

 

Захищено дисертацій:

1. Гурко О.Г. Методологічні основи підвищення ефективності автоматичного керування гідроманіпуляторами будівельних машин. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт. – Харків, 2018. – 400 с., науковий консультант Кириченко И.Г.

www.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovo-doslidna-chastina/specializovani-vcheni-radi/d-6405901/opriljudnennja-disertacii-ta-vidgukiv.html

2. Маций О.Б. Математичне моделювання та методи оптимізації замкнених маршрутів в задачах транспортного типу. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання і обчислювальні методи. – Харків, 2019. – 165 с. (прийнято до захисту), науковий керівник Ніконов О.Я.

http://nure.ua/macij-olga-borisivna

3. Шуляков В.М. Розроблення та синтез інформаційно-керуючої системи адаптивної підвіски автомобіля на основі використання нейро-фаззі регуляторів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування. – Харків, 2019. – 156 с. (прийнято до захисту), науковий керівник Ніконов О.Я.

4. Сильченко В.О. Розроблення та синтез інтелектуальної системи керування адаптивного головного світла автомобіля. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори. – Харків, 2019. – 184 с. (прийнято до захисту), науковий керівник Ніконов О.Я.

 

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей:

1. Ніконов О.Я. Розроблення архітектури інформаційно-комунікаційної технології інтелектуального керування наземними роботизованими транспортними засобами / О.Я. Ніконов, Б.О. Железко // «Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці», 29 травня 2018р. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНАДУ, 2018. – С. 121-123.

http://dl.khadi.kharkov.ua/enrol/index.php?id=875

2. Ніконов О.Я. Розроблення інформаційно-управляючої системи наземними безпілотними багатоцільовими транспортними засобами з використанням сервісів хмарних обчислень і навігаційних дронів / О.Я. Ніконов, Б.-Б.С. Есмагамбетов, К.В. Гусенкова, О.М. Щербак // «Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці», 29 травня 2018р. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНАДУ, 2018. – С. 142-144.

http://dl.khadi.kharkov.ua/enrol/index.php?id=875

3. Ніконов О.Я. Генезис штучного інтелекту на основі конвергенції технологій: безпілотне керування автомобілем / О.Я. Ніконов, Т.О. Полосухіна, Л.Є. Кулакова, М.В. Сіндєєв // «Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці», 29 травня 2018р. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНАДУ, 2018. – С. 151-153.

http://dl.khadi.kharkov.ua/enrol/index.php?id=875

4. Ніконов О.Я. Концепція розроблення транспортних засобів з використанням технології віртуальної реальності / О.Я. Ніконов, Д.А. Бондаренко, Б.О. Фесенко, А.В. Кончуковський // «Моделювання та інформаційні технології в науці, техніці та освіті», 21-22 листопада 2018р. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНАДУ, 2018. – С. 254-258.

http://dl.khadi.kharkov.ua/pluginfile.php/52741/mod_resource/content/4/IPM_CONF_SB_2018.pdf

5. Аврамов К.В. Розроблення інтелектуальних інформаційно-керуючих систем для дизельного двигуна у сукупності з силовою передачею: визначення та формалізація вимог / К.В. Аврамов, О.Я. Ніконов, Б.В. Успенський // «Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці», 29 травня 2018р. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНАДУ, 2018. – С. 25-28.

http://dl.khadi.kharkov.ua/enrol/index.php?id=875

6. Коротач Ю.Б. Протоколи обміну даними в Інтернеті речей / Ю.Б. Коротач, О.В. Мнушка // «Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці», 29 травня 2018р. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНАДУ, 2018. – С. 33-36.

http://dl.khadi.kharkov.ua/enrol/index.php?id=875

7. Гулага Я.С. Програмування як вид мистецтва / Я.С. Гулага, О.Б. Маций // «Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці», 29 травня 2018р. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНАДУ, 2018. – С. 42-44.

http://dl.khadi.kharkov.ua/enrol/index.php?id=875

8. Пронин С.В. Системы голосового управления на автомобильном транспорте / С.В. Пронин, М.А. Мирошниченко, М.А. Ше, В.В. Шевченко // «Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці», 29 травня 2018р. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНАДУ, 2018. – С. 65-68.

http://dl.khadi.kharkov.ua/enrol/index.php?id=875

9. Півнева О.А. Проблеми безпеки екосистеми інтернету речей (ІОТ) / О.А. Півнева, О.В. Мнушка // «Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці», 29 травня 2018р. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНАДУ, 2018. – С. 85-87.

http://dl.khadi.kharkov.ua/enrol/index.php?id=875

10. Сильченко В.О. Методичні підходи до формування інформаційно-технологічних умінь / В.О. Сильченко // «Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці», 29 травня 2018р. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНАДУ, 2018. – С. 91-94.

http://dl.khadi.kharkov.ua/enrol/index.php?id=875

11. Ніконов О.Я. Використання  інтелектуальних інтернет-технологій  для  підвищення ефективності використання транспортних засобів / О.Я. Ніконов, К.В. Гусенкова // «Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці», 29 травня 2018р. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНАДУ, 2018. – С. 94-97.

http://dl.khadi.kharkov.ua/enrol/index.php?id=875

перелік публікацій за 2017 рік