Ви тут: ХНАДУ / Адміністративні підрозділи / Плани випуску на 2015р.
п'ятниця, 20-09-2019

Готується до друку в 2015 роцi

План видання навчально-методичних посібників
на 2015 рік кафедрами ХНАДУ

№ п/п Повне найменування Автори (укладачі)
АВТОМОБІЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра технічної експлуатації та сервісу автомобілів
1. Навчальний посібник. Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів Волков В.П., Матейчик В.П., Смешек М., Комов П.Б., Грицук І.В., Волкова Т.В., Комов Є.О.
Кафедра теоретичної механіки і гідравлики
2. Навчальний посібник з дисципліни „Гідравліка і гідропневмопривод” частина. ІІ „Гідравлічні машини та гідроприводи” Кащенко О.О.
Кафедра автомобілів
3. Навчальний посібник „Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля” Альокса М.М., Алексєєнко В.М., Ужва А.В., Шилов А.І., Сараєв О.В. (під загал. ред. Клименко В.І.)
4. Підручник „Історія інженерної діяльності. Розвиток автомобілебудування”. Туренко А.М., Богомолов В.О., Клименко В.І., Леонтьєв Д.М.
5. Учебник. „История инженерной деятельности. Развитие автомобилестроения.” Туренко А.Н., Богомолов В.А., Клименко В.И., Леонтьев Д.Н.
МЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра технології металів і матеріалознавства
6. Учебнометодическое пособие для иностранных студентов. Направление «Машиностроение», «Автомобильный транспорт» на материале текстов дисциплины «Технология конструкционных материалов» Гладкий І.П, Тохтарь Г.І., Мощенок В.И., Моргунова Н.С., Тарабанова В.П., Глушкова Д.Б., Лалазарова Н.О.
Кафедра іноземної мови №2
7. CROSSCULTURAL COMMUNICATION. Навчальний посібник з англійської мови Саєнко Н.В., Понікаровська С.В., Литвиненко О.В.
Кафедра метрології та безпеки життєдіяльності
8. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності: навчальний посібник (довідник) Полярус О.В., Богатов О.І., Мінка С.В., Третьяков О.В.
Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки
9. Моделювання дво та тривимірних об'єктів з використанням пакету AutoCAD (навчальний посібник з курсу «Комп’ютерна графіка» для студентів техн. спец.) Черніков О.В., Назарько О.О.
ДОРОЖНЬОБУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра технології дорожньобудівельних матеріалів
10. Дорожні бітумні в´яжучі та асфальтобетони. Частина 2: Дорожні асфальтобетони. Навчальний посібник. Золотарьов В.О.
Кафедра будівництва та експлуатації автомобільних доріг
11. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Автомобільні дороги та аеродроми» «Польові та лабораторні методи визначення властивостей грунтів» Жданюк В.К., Смолянюк Р.В., Протопопова О.Є.
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ
Кафедра менеджменту
12. Підручник «Аналіз господарської діяльності автотранспортних підприємств» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Шинкаренко В.Г., Жарова О.М., Криворучко О.М.
13. Навчальний посібник «Потенціал і розвиток автотранспортного підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Криворучко О.М., Пипенко І.С.
ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
Кафедра транспортних систем і логістики
14. Навчальний посібник „Основи теорії транспортних процесів і систем” Горбачов П.Ф., Пономарьова Н.В., Любий Є.В., Волкова Т.В.
Кафедра транспортних технологій
15. Навчальний посібник «Рішення задач оперативного планування на автомобільному транспорті» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки «Транспортні технології (за видами транспорту)» Калініченко О.П.
16. Навчальний посібник «Основи наукових досліджень (методи, задачі, приклади)» Наумов В.С., Ярещенко Н.В., Шраменко Н.Ю., Павленко О.В., Потапенко А.В. (під ред. Нагорного Є.В.)
Кафедра вищої математики
17. Курс вищої математики для іноземних студентів. Математичний аналіз. Навчальний посібник. Нацик Л.Д., Тарапова О.І., Вишневецький О.Л.
18. Практикум з вищої математики. Невизначений інтеграл. Навчальний посібник. Ярхо Т.О., Ємельянова Т.В., Небратенко О.В., Фастовська Т.Б. (під загал. ред. Ярхо Т.О.)
19. Лекції і практикум з вищої математики для іноземних студентів. Функції багатьох змінних. Навчальнометодичний посібник. Мороз І.І., Нацик Л.Д.
20. Лекції і практикум з вищої математики для іноземних студентів. Невизначений інтеграл. Навчальнометодичний посібник. Ярхо Т.О., Ємельянова Т.В., Небратенко О.В.
21. Лекції і практикум з вищої математики для іноземних студентів. Визначений інтеграл. Навчальнометодичний посібник. Ярхо Т.О., Мороз І.І., Небратенко О.В.
22. Лекції і практикум з вищої математики для іноземних студентів. Диференційні рівняння. Навчальнометодичний посібник. Вишневецький О.Л., Латишев В.Р.
Кафедра українознавства
23.. Російськоукраїнськоанглійський словник автотранспортної термінології і номенклатури Нікуліна Н.В., Шулякова Л.В., Борзенко О.П.
Кафедра іноземних мов №1
24. Навчальний посібник «Англоукраїнський науковотехнічний переклад» (дорожньобудівельна галузь) Кальниченко О.А., Зарубіна З.В.
ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Кафедра інформаційних технологій та мехатроніки
25. Учебное пособие
"Практическое программирование на Android"
Никонов О.Я., Нарожный В.В.
Кафедра автомобільної електроніки
26. Діагностика мехатронних систем автомобіля. Підручник. Городенко Ю.М., Дзюбенко О.А., Биков О.М.
27. Електронні системи екологічно чистих транспортних засобів. Підручник. Бажинов О.В., Смирнов О.П., Двадненко В.Я., Сєріков С.А.
Кафедра фізики
28. „Фізика” – профільний курс. Навчальнометодичний посібник Гаврилова Т.В., Єрьоміна О.Ф., Степанов О.О., Чаплигін Є.О.
Кафедра педагогіки та психології професійної підготовки
29. Підручник із курсу „Соціальна педагогіка” для магістрів факультету мехатроніки Дроздова І.П.
ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
Кафедра філології
30. Навчальний посібник з наукового стилю мовлення для іноземних студентів початкового етапу навчання (гуманітарний профіль: економісти, юристи, історики та ін.) російською мовою) Артьомова О.І., Іванова В.О., Незовибатько О.В.
Кафедра мовної підготовки
31. Обучение реферированию научных текстов: учебнометодическое пособие по русскому языку как иностранному для иностранных студентов (на материале текстов по экологии) Моргунова Н.С., Лисьев В.Н.