Ви тут: ХНАДУ / Адміністративні підрозділи / Навчальний відділ / Функції та напрями діяльності навчального відділу
Русский
English
Deutsch
Français
неділя, 22-09-2019

Функції та напрями діяльності навчального відділу

Функції

Функції навчального відділу

 

Навчальний відділ здійснює керівні функції щодо організації, планування і контролю навчального процесу в університеті:

-    координує організаційно-консультативне, навчально-методичне та нормативно-інформаційне супроводження навчального процесу і освітню діяльність в університеті;

-    координує діяльність деканатів, факультетів та інших підрозділів університету;

-    здійснює контроль ефективності і якості навчального процесу;

-    організовує планування, облік показників і контроль навчального процесу за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями і формами навчання, за якими здійснюється підготовка фахівців в структурних підрозділах університету;

-    узагальнює досвід організації навчальної та науково-методичної роботи провідних вищих навчальних закладів та структурних підрозділів університету;

-    контролює виконання ліцензійних, атестаційних і акредитаційних вимог до реалізації професійних освітніх програм, а також нормативних документів по підготовці спеціалістів;

-    проводить моніторинг навчальної і методичної діяльності;

-    розробляє пропозиції для ректора і Вченої ради з удосконалення нормативної бази організації навчального процесу в університеті;

-    організовує, перевіряє готовність кафедр до нового навчального року;

-    контролює виконання аудиторного навантаження науково-педагогічних працівників;

-    організовує перевірку готовності та ефективне використання навчально-лабораторної бази університету для проведення навчального процесу;

-    координує навчальні доручення та індивідуальні плани навчальної роботи викладачів;

-    контролює підготовку до екзаменаційної сесії, державних іспитів та захисту дипломних проектів (робіт);

-    здійснює контроль за виконанням директорами центрів, деканами факультетів і завідувачами кафедр наказів і розпоряджень ректора щодо регулювання навчального процесу.

Навчальний відділ забезпечує удосконалення навчального процесу на основі використання нових прогресивних технологій у плануванні й організації навчального процесу. 

Напрями

Напрями діяльності навчального відділу

Основні напрями діяльності навчального відділу:

-    запровадження в діяльність навчальних підрозділів нових підходів в організації навчального процесу;

-    підготовка проектів приказів, розпоряджень і планів заходів зв’язаних з навчальним процесом, оперативний контроль за їхнім виконанням;

-    складання розкладів занять, доведення до відома деканатів і кафедр та контроль за його виконанням. Координація раціонального використання аудиторного фонду університету;

-    організація роботи Державних екзаменаційних комісій за всіма напрямами і спеціальностями, підведення результатів і аналіз роботи ДЕК;

-    замовлення, оформлення, отримання, зберігання та видача дипломів;

-    облік почасової оплати праці викладачів та контроль за звітністю;

-    облік чисельності та руху контингенту студентів;

-    оперативний контроль успішності студентів, узагальнення і аналіз матеріалів за результатами екзаменаційних сесій і відвідування занять студентами;

-    планування та розрахунок навчального навантаження кафедр, контроль розподілення та виконання навчального навантаження;

-    розрахунок чисельності професорсько-викладацького складу, складання розкладу занять;

-    контроль за трудовою дисципліною професорсько-викладацького складу, яка зв'язана з навчальним процесом;

-    робота по підготовці і складанню статистичних звітів до Міністерства освіти і науки України про основні результати діяльності ХНАДУ, звітних докладів ректора, проректора з навчально-педагогічної роботи;

-    планування і організація проведення виробничої практики;

-    укладання договорів та угод із підприємствами і компаніями на проведення різних видів практик та з метою подальшого працевлаштування студентів;

-    атестація, акредитація і ліцензування університету в цілому та окремих спеціальностей;

-    організація застосування в навчальному процесі сучасних технічних засобів, забезпечення необхідними дидактичними матеріалами, здатними підвищити ефективність навчання;

-    удосконалення навчального процесу шляхом впровадження прогресивних методів викладання та технічних засобів навчання.

Навчальний відділ докладає багато зусиль для сприяння залученню науково-дослідних підрозділів університету в навчальний процес, формування пропозицій по використанню і розвитку навчально-методичної і технічної бази університету, узагальнення передового педагогічного досвіду та запровадження його в навчальний процес.