Ви тут: Аспірантура та докторантура / Докторантура
Русский
English
Deutsch
Français
неділя, 22-09-2019

Прийом документів до докторантури за адресою:

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25,  кімната № 207,

 тел. (057) 707-37-05

e-mail: aspirant.xadi@gmail.com  

Докторантура

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у науково-метричних базах згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Строк перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує двох років

Для вступу в докторантуру вступник не менше ніж за два місяці до вступу надає кафедрі, відділу, чи іншому структурному підрозділу ВНЗ, до якого він бажає прикріпитися, розгорнуту пропозицію з планом дослідницької роботи та/або інформацією про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня отримання документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради.

Вчена рада ВНЗ у місячний строк розглядає висновки відповідного структурного підрозділу щодо кожного вступника, приймає рішення про його зарахування до докторантури та призначає йому наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом керівника ВНЗ. 

Докторанти отримують стипендію у разі зарахування за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом до докторантури:

1. 051 Економіка.

2. 073 Менеджмент.

3. 101 Екологія.

4. 122 Комп'ютерні науки.

5. 132 Матеріалознавство

6. 133 Галузеве машинобудування.

7. 142 Енергетичне машинобудування.

8. 192 Будівництво та цивільна інженерія.

9. 274 Автомобільний транспорт.

10. 275 Транспортні технології.

Порядок прийому заяв і документів:

1. Вступники до докторантури подають особисто такі документи: 

- заяву на ім’я ректора університету;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;

- список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);

- медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);

- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

- засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук). Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада факультету/інституту приймає рішення про визнання його диплома. У разі невизнання диплома - вчена рада факультету/інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;

- засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);

- розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи на здобуття ступеня доктора наук;

- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- дві фотокартки (3х4).

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто.

Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах